KẾT QUẢ 2017


 
Artboard 39_1.png

$288,000/4 năm

Artboard 1.png

$255,000/4 năm

Artboard 9.png

$248,000/4 năm
$162,500/4 năm
$116,520/4 năm

Artboard 3.png

$229,000/4 năm

$229,000/4 năm

Artboard 18.png

$210,000/4 năm

Artboard 26.png

$208,000/4 năm

$208,000/4 năm

Grinnell.png

$207,000/4 năm

Artboard 19.png

$203,400/4 năm

Artboard 20.png

$196,000/4 năm x 02

Artboard 10.png

$195,360/4 năm

Artboard 17.png

$192,000/4 năm
$190,000/4 năm

$188,000/4 năm

$184,000/4 năm

Artboard 48.png

$184,000/4 năm
$180,000/4 năm x 03

Artboard 5.png

$180,000/4 năm

Artboard 25.png

$168,000/4 năm. Nhiều học bổng

$167,000/4 năm

Artboard 12.png

$163,460/4 năm

$107,460/4 năm

Artboard 26.png

$160,000/4 năm x 02

Artboard 2.png

$155,000/4 năm

Artboard 12.png

$152,000/4 năm
$146,000/4 năm

$144,000/4 năm

Artboard 29.png

$136,000/4 năm x 02

Artboard 28.png

$130,000/4 năm

Artboard 7.png

$128,000/4 năm x 02

Artboard 6.png

$126,000/4 năm x 02

Artboard 40.png

$125,000/4 năm

Artboard 24.png

$120,000/4 năm

Artboard 37.png

$120,000/4 năm

Artboard 3.png

$120,000/4 năm

Artboard 43.png

$120,000/4 năm
$84,000/4 năm

Artboard 44.png

$120,000/4 năm

$120,000/4 năm

$100,000/4 năm

Artboard 16.png

$100,000/4 năm x 02

$82,800/4 năm

Artboard 34_1.png

$80,000/4 năm

$40,000/4 năm

$40,000/4 năm

Artboard 35.png

01 học sinh không yêu cầu hỗ trợ tài chính

Artboard 48_1.png

01 học sinh không yêu cầu hỗ trợ tài chính

Artboard 25.png

Chính sách của trường: không hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Artboard 45.png

Chính sách của trường: không hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Artboard 37_1.png

01 học sinh không yêu cầu hỗ trợ tài chính