KẾT QUẢ 2018 


 
Artboard 9.png

$251,920/4 năm

Artboard 8.png

$254,884/4 năm
$251,024/4 năm
$239,848/4 năm

Artboard 5.png

$243,000/4 năm

Artboard 26.png

$239,900/4 năm

Artboard 21.png

$228,640/4 năm
$158,000/4 năm
$149,000/4 năm

Artboard 20.png

$212,080/4 năm x 02
$206,088/4 năm
$204,480/4 năm
$164,480/4 năm
$161,448/4 năm

Artboard 2.png

$207,872 x 03 năm

$202,536/4 năm

Artboard 19.png

$200,000/4 năm

Artboard 15.png

$199,352/4 năm
$107,500/4 năm
$60,000/4 năm

Artboard 27.png

$198,000/4 năm
$188,000/4 năm
$162,000/4 năm
$160,000/4 năm
$159,460/4 năm

Artboard 28.png

$175,624/4 năm
$195,600/4 năm

Artboard 13.png

$194,640/4 năm
01 học sinh không yêu cầu hỗ trợ tài chính.

Artboard 3.png

$195,808/4 năm
$160,000/4 năm
$188,000/4 năm x 02
$184,000/4 năm
$180,000/4 năm

Artboard 18.png

$190,800/4 năm
$176,000/4 năm

Artboard 12.png

$178,000/4 năm

Artboard 4.png

$176,000/4 năm
$160,000/4 năm
$156,000/4 năm X 02
$152,000/4 năm
$148,000/4 năm
$140,000/4 năm X 02

Artboard 10.png

$175,000/4 năm

Artboard 6.png

$171,180/4 năm
$95,180/4 năm
Học bổng theo khả năng

Artboard 25.png

$167,168/4 năm
$79,200/4 năm
$79,168/4 năm

Artboard 12.png

$165,900/4 năm
$153,000/4 năm

Artboard 12.png

$160,000/4 năm

Artboard 22.png

$140,000/4 năm x 02
$152,800/4 năm
$148,000/4 năm

Artboard 11.png

$148,000/4 năm
$130,000/4 năm

Artboard 24.png

$148,000/4 năm

Artboard 29.png

$144,000/4 năm

Artboard 16.png

$132,000/4 năm

Artboard 7.png

$120,000/4 năm

Artboard 17.png

$112,160/4 năm (New Mexico)
$124,296/4 năm (New Mexico)
$37,280/4 năm (New Mexico)

Artboard 16.png

$108,000/4 năm x 04
$104,000/4 năm
$100,000/4 năm

Artboard 14.png

$100,000/4 năm X 02
$88,000/4 năm X 02

Artboard 23.png

$100,000/4 năm

Artboard 1.png

$50,000/4 năm

Artboard 17.png

$45,000/4 năm (MaryLand)

brandeis.png

$42,400/4 năm
01 Học sinh không yêu cầu xin hỗ trợ tài chính.

Wash U.png

Chính sách của nhà trường: Không hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế
01 học sinh được nhận.

Artboard 12.png

Chính sách của nhà trường: Không hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế
01 học sinh được nhận.

Artboard 12.png

Chính sách của nhà trường: Không hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế
01 học sinh được nhận.

Artboard 18.png

Chính sách của nhà trường: Không hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế
01 học sinh được nhận.