Các lớp học

Esse quam videri

 
 

Châm ngôn của Bedrock chính là câu nói Latinh ở trên esse quam videri, nghĩa là “it is better to be than to seem.”

Chúng tôi thực hiện phương châm này không chỉ trong sự sát sao với mỗi học sinh trong việc cố vấn viết luận, mà còn trong từng lớp học độc đáo tại Bedrock.

Tại sao chúng tôi tổ chức các lớp học và workshop?
Bởi vì Bedrock biết rằng học sinh Việt Nam và giáo dục Việt Nam thường thiếu sự chuẩn bị cho các kiến thức về nhân văn, khoa học xã hội và ngôn ngữ.

Các lớp học của chúng tôi bao gồm:

  1. Lịch sử Nghệ thuật phương Tây

  2. Các phương pháp nghiên cứu chất lượng

  3. Tiếng Hy Lạp cổ

  4. Tư duy hình ảnh và Phim

  5. Thơ ca

  6. Viết phân tích

  7. Xã hội học về Văn hoá Pop và Truyền thông

  8. Tiếng Latinh và tiếng Tây Ban Nha