Back to All Events

Join Bedrock's First Hackathon: OMG it's OCR!


BR-hackathon-poster_2.png

HẦN THƯỞNG CHO ĐỘI HACK GIỎI NHẤT: $ 600 (14 TRIỆU ĐỒNG) [ENGLISH BELOW]

++ Giới hạn 25 đội ++

Bedrock sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên có tên hackathon- 24 giờ vào ngày 10 tháng 8! Sự kiện này nhằm phát triển một chương trình bí mật liên quan đến OCR và tài chính, chi tiết sẽ được bật mí tại sự kiện. Tất cả các loại ngôn ngữ, Framework và các phương pháp tiếp cận đều được chấp nhận.

Địa chỉ: Văn phòng chính của Bedrock Educational Consultants, AKA "The Slab"

Ai có thể tham dự: Tất cả các học sinh đang học trung học phổ thông hoặc đại học, hoặc đang nghỉ một năm giữa bậc trung học phổ thông và đại học.

Cách đăng ký: Mỗi đội gồm 2 NGƯỜI, đăng ký trước 23:59 ngày 9/8/2019.

+ Xem liên kết này để đăng ký +
https://forms.gle/LtRn71wfxhoZtQ316

** Rất nhiều đồ ăn sẽ được cung cấp **
** Cùng với không giới hạn đồ uống Coke zero, Red Bull và Cà phê sẵn có tại sự kiện.**

++ Giới hạn 25 đội ++ // Hãy đăng ký sớm

Gợi ý: Người tham gia nên có kiến thức về Python và Javascript.

{{{ Bình luận hoặc inbox để biết thêm chi tiết! }}}

==============================================

** PRIZE FOR BEST HACK: $600 (14MILLION VND) **

Bedrock will be hosting its first ever 24-hour hackathon on August 10! The hack will be to develop a mysterious program involving OCR and money, details revealed at the event. All languages, frameworks, and approaches accepted. Recommended: knowledge of Python and Javascript. Limit to 25 teams.

Where: Bedrock Educational Consultant's main office, AKA "The Slab"

Who can attend: Any CURRENT STUDENT attending a high school or university, or in their gap year between high school and university.

++ Limit 25 teams ++

How to register: Teams of 2 must register by 12:59pm on August 9.

+See this link to register+
https://forms.gle/LtRn71wfxhoZtQ316

** Lots of good food and snacks provided **
** Near unlimited quantities of coke zero, Red Bull and coffee available at the event.**

Earlier Event: July 13
Bedrock Sponsors SheCodes Hackathon
Later Event: September 22
Workshop Du Học